Inhoud van de Basisopleiding Intercedent voor het SEU-diploma


Inhoud module 1: Arbeidsrecht
Deze module gaat over het arbeidsrecht vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Hoeveel arbeidsovereenkomsten mag hij aangaan? Hoe kan hij een arbeidsovereenkomst eindigen? Wanneer heeft iemand recht op een transitievergoeding? Wat is een aanzegtermijn? Welke bedingen zijn er en hoe kan hij deze opnemen? Rechtsvermoeden, opzegtermijnen, proeftijd, stilzwijgend verlengen, uitsluiting loondoorbetalingsverplichting en minimale oproep duur komen aan bod. Tevens komen de bij het arbeidsrecht horende zaken als de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), de Wet flexibel werken (Wfw), het personeelsdossier en het getuigschrift aan bod. Kortom een inzicht in het algemene arbeidsrecht, zodat men vragen van een inlener kan beantwoorden. 
 
 

Inhoud module 2: Driehoeksverhouding
In deze module wordt de driehoeksverhouding uitzendonderneming – inlener – uitzendkracht behandeld. De relatie tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht aan de hand van de cao en de relatie tussen uitzendonderneming en inlener aan de hand van de algemene voorwaarden komen aan bod. Wanneer zijn de algemene voorwaarden van een uitzendonderneming van toepassing en wat wordt hierin geregeld? De belangrijke wet voor de uitzendbranche en haar inleners, de WAADI, komt aan bod. Welke geboden en verboden kent de WAADI? Tevens worden belangrijke instituten als brancheorganisaties (o.a. ABU en NBBU), de diverse stichtingen vallend onder de SFU en de vakbonden behandeld.
 
 

Inhoud module 3: ABU- en/of NBBU-cao voor uitzendkrachten
In deze module gaat over het fasensysteem van de ABU-cao en/of de NBBU-cao voor uitzendkrachten, de reserveringen uit de cao’s, maar ook wordt er gerekend en uitgelegd hoe een kostprijs wordt opgebouwd. Hoe werkt het fasensysteem? Hoe wordt berekend waar iemand zit in het fasensysteem? Hoe zit het met onderbrekingen? Wat is het uitzendbeding en hoe wordt het in de praktijk gebruikt? Welke vormen van uitzendovereenkomsten kunnen met uitzendkrachten worden overeengekomen? Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende uitzendovereenkomsten? Wat is opvolgend werkgeverschap en hoe deel je een werknemer in als er sprake is van opvolgend werkgeverschap? Ook worden scholing en pensioen (StiPP), zoals verplicht gesteld in de cao’s, behandeld. Wat zijn reserveringen en wanneer mag je ze uitbetalen? Welke elementen hebben invloed op de kostprijs? Wat is een marge of een omrekenfactor? Hoe wordt berekend wat een uitzendkracht per maand of per uur gaat verdienen? Welke element vallen onder beloning, geregeld in de cao voor uitzendkrachten?
 
 

Inhoud module 4: Voorkomen van ziekte en ziekte-uitkeringen
Het goed toepassen van de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet kan bijdrage aan een lager ziekteverzuim. Daarom worden deze wetten behandeld voor de regelingen die over ziekte gaan. Hoe worden ongelukken met uitzendkrachten voorkomen? Wordt een werknemer of uitzendkracht toch ziek dan kan hij aanspraak maken op ziekengeld, zoals geregeld in de VLZ of de ZW. Waar heeft een werknemer recht op als hij ziek is en waar heeft een uitzendkracht recht op als hij ziek is? Hoeveel wachtdagen heeft een uitzendkracht? Wat moet er gedaan worden bij een ziekmelding? Welke mogelijkheden zijn er om het ziekteverzuim terug te dringen? De nieuwe BeZava en de Wet verbetering poortwachter zijn middelen die moeten helpen een zieke werknemer of uitzendkracht weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en worden daarom hier ook behandeld.
 
 

Inhoud module 5: Documentherkenning, WID, Vreemdelingen en Gelijke behandeling
Deze module gaat over de Wet op de Identificatieplicht (WID), documentherkenning, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Vreemdelingenwet, de Wet arbeid vreemdelingen en gelijke behandeling. Hoe herkent men of een document echt is of niet? Wanneer mag een (buitenlandse) uitzendkracht werken in Nederland? Welke wettelijke verplichtingen zijn er bij indiensttreding van een uitzendkracht? Wat houdt de Wet bescherming persoonsgegevens in en welke gegevens mag je wel of niet opslaan in je personeelsdossier? Er wordt ingegaan op wat discriminatie is, hoe om te gaan met discriminerende verzoeken en waarop niet op mag worden geselecteerd.
 
 

Inhoud module 6: Sociale Zekerheid, Belastingen & Inlenersaansprakelijkheid
De sociale zekerheidswetgeving wordt hier uitgebreid behandeld. Denk aan wetten als de WW en de AKW. De sociale voorzieningen als de Toeslagenwet, de Wajong en de Participatiewet worden eveneens behandeld. Wie int de diverse premies? Wat is loonbelasting? En als laatste wordt de voor de uitzendbranche belangrijke inlenersaansprakelijkheid behandeld. Wat is de NEN 4400-1 of NEN 4400-2 norm? Wat houdt de registratieplicht in en hoe kan een opdrachtgever gevrijwaard worden? Wat is een G-rekening? Waar moet je op letten als het om een ZZP-er gaat?