Algemene Voorwaarden van Armslag

Artikel 1: Begrippen

Opleidingen
Alle door of vanwege of onder licentie van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verzorgde of georganiseerde opleidingsprogramma’s of onderdelen van opleidingsprogramma’s van een of meer dagdelen, vaardigheidstrainingen, E-Learning, workshops of seminars.

Examen
Een door of vanwege Armslag ArbeidsmarktOpleidingen of door een derde af te nemen examen volgend op een opleiding.

Contractant
Een natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst met Armslag ArbeidsmarktOpleidingen sluit.

Deelnemer
Een natuurlijk persoon die daadwerkelijk aan een opleiding, al dan niet gevolgd door een examen, deelneemt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1
Tenzij partijen anders overeenkomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere overeenkomst die Armslag ArbeidsmarktOpleidingen sluit met een contractant. Indien een overeenkomst leidt tot vervolgovereenkomsten worden deze algemene voorwaarden ook geacht op deze volgende overeenkomsten van toepassing te zijn.

2.2
De voorwaarden van de contractant gelden alleen indien en voorzover deze door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.3
Indien meer dan een natuurlijke en/of rechtspersoon als de contractant optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens Armslag ArbeidsmarktOpleidingen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die voor de contractant uit de overeenkomst voortvloeien.

2.4
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst aan derden over te dragen. Zonder schriftelijke toestemming van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen mag de contractant zijn rechten en verplichtingen jegens Armslag ArbeidsmarktOpleidingen niet aan derden overdragen.

2.5
Het stilzwijgend niet toepassen van deze voorwaarden geeft nimmer gewoonterecht.

 

Artikel 3:Inschrijving/totstandkoming overeenkomst

3.1
Inschrijving voor een door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verzorgde opleiding geschiedt uitsluitend via de website van Armslag of per email.

3.2
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen houdt zich het recht voor een inschrijving voor een opleiding zonder opgave van reden te weigeren.

3.3
De overeenkomst tussen de contractant en Armslag ArbeidsmarktOpleidingen komt tot stand na een schriftelijke bevestiging door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen van een schriftelijke aanmelding via de website van Armslag of email.

3.4
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding te annuleren, dan wel opleidingsgroepen samen te voegen. Armslag ArbeidsmarktOpleidingen zal de contractant in het voorkomende geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Artikel 4: Betaling

4.1
De contractant dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding het verschuldigde cursusgeld te hebben betaald. 

4.2
Bij niet-tijdige betaling door contract behoudt Armslag ArbeidsmarktOpleidingen zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen jegens de contractant en/of deelnemer(s) op te schorten.

4.3
De contractant is gehouden alle kosten aan de zijde van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verband houdend met een te late betaling door de contractant, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) de wettelijk verschuldigde rente en de eventuele kosten voor juridische bijstand aan Armslag ArbeidsmarktOpleidingen te voldoen.

 

Artikel 5: Annulering

5.1
Annulering door de contractant is uitsluitend schriftelijk mogelijk.

5.2
De contractant is aan Armslag ArbeidsmarktOpleidingen ingeval van annulering tot twee weken vóór aanvang van een opleiding 10 % van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering nadien is het volledige bedrag verschuldigd.

 

Artikel 6: Ontbinding

6.1
Partijen zijn bevoegd de overeenkomst door een aangetekende schriftelijke tot de andere partij gerichte verklaring te ontbinden in geval:

a.
de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

b.
de onderneming van de andere partij geliquideerd of gestaakt wordt;

c.
de andere partij surseance van betaling vraagt of verleend wordt;

d.
de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de andere partij;

e. 
de ene partij in redelijkheid geacht moet worden niet (meer) aan zijn verplichtingen jegens de andere partij te voldoen.

6.2
Indien de contractant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan zij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen nog niet is uitgevoerd.
Bedragen die Armslag ArbeidsmarktOpleidingen voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 7: Verhindering/niet deelnemen

7.1
Bij verhindering of niet deelnemen aan een opleiding door een deelnemer is de contractant het gehele bedrag terzake van de opleiding aan Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verschuldigd.

7.2
Indien een deelnemer niet in staat is de opleiding bij te wonen, is de deelnemer bevoegd eenmalig een vervanger in zijn plaats naar de opleidingsbijeenkomst te sturen.

7.3
Ingeval een deelnemer wegens een zeer dringende, medische reden verhinderd is een opleiding te volgen, kan Armslag ArbeidsmarktOpleidingen uitsluitend op schriftelijk verzoek van de contractant de rechten van een deelnemer op een opleiding opschorten. Het schriftelijk verzoek dient de redenen alsmede het bewijs van de zeer dringende (medische) reden te bevatten. Armslag ArbeidsmarktOpleidingen zal binnen vier weken na indiening van het schriftelijke verzoek de contractant informeren of het verzoek wordt gehonoreerd. Wordt het verzoek door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen gehonoreerd, dan zal Armslag ArbeidsmarktOpleidingen, indien zulks mogelijk is en redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, de deelnemer in staat stellen de gemiste bijeenkomsten op een ander tijdstip bij te wonen. Ingeval een deelnemer of diens eventuele vervanger niet bij een opleidingsbijeenkomst aanwezig is geweest, zal Armslag ArbeidsmarktOpleidingen het eventueel tijdens de bijeenkomst aan de deelnemers schriftelijke lesmateriaal aan deze deelnemer toesturen.

 

Artikel 8: Programma/rooster opleiding

8.1
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen behoudt zich het recht voor het tijdstip, lokatie en plaats van de opleidingsbijeenkomst te wijzigen. Armslag ArbeidsmarktOpleidingen zal de contractant daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Artikel 9: Rechten op opleidingen

9.1
Alle rechten op alle door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verzorgde opleidingen, E-Learning, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken of gebruikte lesmateriaal berusten bij Armslag ArbeidsmarktOpleidingen. Niets uit de door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verzorgde opleidingen, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken of gebruikte lesmateriaal mag op enigerlei wijze in welke vorm dan ook worden verveelvuldigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen.

 

Artikel 10: Geheimhouding

10.1
Geen der partijen zal enige informatie betrekking hebbend op de overeenkomst tussen partijen alsmede aan elkaar verstrekte informatie betreffende de opleiding, de E-Learning, het opleidingsprogramma, het gebruikte of te gebruiken opleidingsmateriaal, de opleidingsbehoefte en alles wat hiermee verband houdt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, aan derden bekend maken. Partijen zullen - voorzover dat redelijkerwijs kan worden gevergd - alles in het werk stellen om te verhinderen dat onbevoegde derden van deze informatie kennis kunnen nemen.

10.2
Het bepaalde in artikel 10.1 geldt zowel tijdens als na afloop van de looptijd van een overeenkomst.

 

Artikel 11: Docenten


11.1
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen spant zich in gekwalificeerde docenten de opleidingen te laten verzorgen.

11.2
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen behoudt zich het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

 

Artikel 12: Examens

12.1
Op alle door of vanwege Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verzorgde examens is het Examenreglement van toepassing dat door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen aan de deelnemers van de opleiding zal worden verstrekt.

12.2
In het geval examens door derden worden afgenomen zal Armslag ArbeidsmarktOpleidingen zich inspannen de deelnemers tijdig omtrent de gehanteerde exameneisen te informeren. Armslag ArbeidsmarktOpleidingen is niet aansprakelijk voor enige schade van de contractant en/of een deelnemer die in dit verband door tekort schieten door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen wordt veroorzaakt.

 

Artikel 13: Legitimatie

13.1
Deelnemers aan een opleiding en/of examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen te legitimeren conform de eisen van de Wet op de Identificatieplicht.

 

Artikel 14: Non concurrentie

14.1
Het is de contractant niet toegestaan op basis van de door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verzorgde opleiding, E-Learning, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1
Armslag ArbeidsmarktOpleidingen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke is geleden door de contractant en/of de deelnemer die het rechtstreekse gevolg is van een ernstige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst. Armslag ArbeidsmarktOpleidingen is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

15.2
De eventuele aansprakelijkheid van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar onder de primaire aansprakelijkheidsverzekering aan Armslag ArbeidsmarktOpleidingen terzake van het schade brengende feit wordt uitbetaald. In geen geval zal het eventueel door Armslag ArbeidsmarktOpleidingen verschuldigde bedrag hoger zijn dan de schadevergoeding of de door de verzekeringsmaatschappij betaalde vergoeding.

15.3
Eventuele aanspraken op een schadevergoeding dienen binnen vier weken na ontdekking door de contractant en/of deelnemer van de beweerdelijke tekortkoming van Armslag ArbeidsmarktOpleidingen schriftelijk door de contractant aan Armslag ArbeidsmarktOpleidingen te zijn medegedeeld.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht/forum keuze

16.1
Op deze al alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2
Eventuele geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze algemene voorwaarden en/of de daarop gebaseerde overeenkomst(en) zullen bij uitsluiting aan de Arrondissementsrechtbank te Haarlem worden voorgelegd.  

 

Gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 33/2001